جوش و برش

تسلط بر هنر جوشکاری

معرفی: جوشکاری فرآیندی حیاتی در صنایع مختلف از ساخت و ساز گرفته تا خودروسازی، هوافضا تا تولید است. این شامل اتصال مواد، در درجه اول فلزات، از طریق اعمال گرما…